skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hitchins, Keith xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books -- Problema iobagiei in Transilvania 1700-1848 (The Problem of Serfdom in Transylvania, 1700-1848) by D. Prodan

Hitchins, Keith

The American Historical Review, Vol.97(1), p.247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rumanian national movement in Transylvania, 1780-1849

Hitchins, Keith

ISBN: 0-674780-35-3 ; ISBN: 978-0-674780-35-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books: Iobagia in Transilvania in Secolul al XVII-lea

Hitchins, Keith

The American Historical Review, Vol.95(4), p.1244=12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nation Affirmed: The Romanian National Movement in Transylvania, 1860-1914

Michelson, Paul

The American Historical Review, Vol.106(3), pp.1085-1086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of Transylvania. Volume I. From the Beginnings to 1606

Hutchins, Keith

Canadian Slavonic Papers, Vol.44(1/2), pp.153-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hitchins, Keith
  2. Michelson, Pe
  3. Hutchins, Keith
  4. Michelson, Paul
  5. Keith Hitchins

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...