skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hitchcock, P.B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167034: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt6r ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167035: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt7s ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167036: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt8t ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 165159: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5jvq7 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01334-1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 165160: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5jvr8 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01334-1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 165161: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5jvs9 ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(01)01334-1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250007: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4rj ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250008: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4sk ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250009: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4tl ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215303: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7718r ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215304: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7719s ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215305: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771bt ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215306: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771cv ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215307: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771dw ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215308: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771fx ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215309: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771gy ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215310: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771hz ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215311: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771j0 ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 224314: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Avent, A.G. ; Coles, M.P. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7jdy2 ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.01.019

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 224315: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Avent, A.G. ; Coles, M.P. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7jdz3 ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.01.019

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hitchcock, P.B.
  2. Asadi, A.
  3. Eaborn, C.
  4. Smith, J.D.
  5. Meehan, M.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...