skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hitchcock, P.B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 699752: Experimental Crystal Structure Determination

Coles, M.P. ; El-Hamruni, S.M. ; Smith, J.D. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/ccrh4n0 ; Related DOI: 10.1002/anie.200804224

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 699753: Experimental Crystal Structure Determination

Coles, M.P. ; El-Hamruni, S.M. ; Smith, J.D. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/ccrh4p1 ; Related DOI: 10.1002/anie.200804224

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 679761: Experimental Crystal Structure Determination

Coles, M.P. ; Sozerli, S.E. ; Smith, J.D. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/ccqtbsm ; Related DOI: 10.1021/om700963c

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 679762: Experimental Crystal Structure Determination

Coles, M.P. ; Sozerli, S.E. ; Smith, J.D. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/ccqtbtn ; Related DOI: 10.1021/om700963c

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 679763: Experimental Crystal Structure Determination

Coles, M.P. ; Sozerli, S.E. ; Smith, J.D. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/ccqtbvp ; Related DOI: 10.1021/om700963c

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 728834: Experimental Crystal Structure Determination

Coles, M.P. ; Sozerli, S.E. ; Smith, J.D. ; Hitchcock, P.B. ; Day, I.J.

DOI: 10.5517/ccsgdsd ; Related DOI: 10.1021/om8011618

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250007: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4rj ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250008: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4sk ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 250009: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc8d4tl ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.10.043

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 233775: Experimental Crystal Structure Determination

Howson, J. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Hill, M.S. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7v84g ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.08.029

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 233776: Experimental Crystal Structure Determination

Howson, J. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Hill, M.S. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7v85h ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.08.029

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 233777: Experimental Crystal Structure Determination

Howson, J. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Hill, M.S. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7v86j ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2004.08.029

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 208982: Experimental Crystal Structure Determination

Eaborn, C. ; Gorrell, I.B. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc70gc1 ; Related DOI: 10.1002/ejic.200300253

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 177600: Experimental Crystal Structure Determination

Eaborn, C. ; Hill, M.S. ; Hitchcock, P.B. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc5yt1y ; Related DOI: 10.1039/b200473a

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215303: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7718r ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215304: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc7719s ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215305: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771bt ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215306: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771cv ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215307: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771dw ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 215308: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Eaborn, C. ; Hitchcock, P.B. ; Meehan, M.M. ; Smith, J.D.

DOI: 10.5517/cc771fx ; Related DOI: 10.1021/ic026272f

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 87  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (11)
 2. 2000đến2001  (12)
 3. 2002đến2003  (45)
 4. 2004đến2008  (16)
 5. Sau 2008  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, J.D.
 2. Hitchcock, P.B.
 3. Eaborn, C.
 4. Hill, M.S.
 5. Asadi, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...