skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Hitchcock, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heritage Tourism in Southeast Asia

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 059 1 ; ISBN: 978 87 7694 060 7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions

Hitchcock, Michael ; T. King, Victor ; Parnwell, Michael; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 033 1 ; ISBN: 978 87 7694 034 8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...