skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Hirschberg, Angelica L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Performance

Handelsman, David J ; Hirschberg, Angelica L ; Bermon, Stephane

Endocrine Reviews, 2018, Vol. 39(5), pp.803-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-769X ; E-ISSN: 1945-7189 ; DOI: 10.1210/er.2018-00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Handelsman, J, David
  2. Hirschberg, L, Angelica
  3. Bermon, S
  4. Handelsman, Dj
  5. Handelsman, David J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...