skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Nhan đề tạp chí: American Anthropologist xóa Tác giả/ người sáng tác: Hippler, Arthur E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Development in the Non-Western World"

Hippler, Arthur E.

American Anthropologist, 1 June 1979, Vol.81(2), pp.348-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Athabascans of Interior Alaska: A Culture and Personality Perspective

Hippler, Arthur E.

American Anthropologist, 1 October 1973, Vol.75(5), pp.1529-1541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional Perspective on Eskimo Female Infanticide

Hippler, Arthur E.

American Anthropologist, 1 October 1972, Vol.74(5), pp.1318-1319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Alternative Viewpoints of the Negative Results of Euro-American Contact with Non-Western Group

Hippler, Arthur E.

American Anthropologist, 1 June 1974, Vol.76(2), pp.334-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response concerning Northern Athabascan Culture and Personality

Hippler, Arthur E.

American Anthropologist, 1 March 1976, Vol.78(1), pp.110-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...