skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hungarian xóa Năm xuất bản: 2007đến2011 xóa Tác giả/ người sáng tác: Himka, John-Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A görög katolikus egyház muvészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújúlas/Ukrains'ki khoruhvy

Himka, John-Paul

Canadian Slavonic Papers, Vol.53(1), pp.93-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. John-Paul Himka
  2. Puskás, Bernadett
  3. Himka, John-Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...