skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Hilpold, Peter xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-determination and Autonomy: Between Secession and Internal Self-determination

Hilpold, Peter

International Journal on Minority and Group Rights, August 2017, Vol.24(3), pp.302-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02403002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN Standard-Setting in the Field of Minority Rights

Hilpold, Peter

International Journal on Minority and Group Rights, 2007, Vol.14(2-3), pp.181-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/138548707X208809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
UN Standard-Setting in the Field of Minority Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UN Standard-Setting in the Field of Minority Rights

Hilpold, Peter

International Journal on Minority and Group Rights, 06/01/2007, Vol.14(2), pp.181-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/138548707X208809

Toàn văn sẵn có

4
The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. A Commentary, written by Patrick Thornberry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. A Commentary, written by Patrick Thornberry

Hilpold, Peter

International Journal on Minority and Group Rights, 03/28/2018, Vol.25(1), pp.153-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02501003

Toàn văn không sẵn có

5
Self-determination and Autonomy: Between Secession and Internal Self-determination
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-determination and Autonomy: Between Secession and Internal Self-determination

Hilpold, Peter

International Journal on Minority and Group Rights, 08/08/2017, Vol.24(3), pp.302-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02403002

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Sezession – zum Versuch der Verrechtlichung eines faktischen Phänomens

Hilpold, Peter

Zeitschrift für öffentliches Recht, 2008, Vol.63(1), pp.117-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0948-4396 ; E-ISSN: 1613-7663 ; DOI: 10.1007/s00708-007-0207-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. A Commentary, written by Patrick Thornberry

Hilpold, Peter

International Journal on Minority and Group Rights, March 2018, Vol.25(1), pp.153-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02501003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Levene. The Crisis of Genocide. Volume I: Devastation. The European Rimlands 1912–1938. Volume II: Annihilation. The European Rimlands 1939–1953

Hilpold, Peter

European Journal Of International Law, 2014, Vol. 25(4), pp.1202-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chu080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kosovo Case and International Law: Looking for Applicable Theories

Hilpold, Peter

Chinese Journal of International Law, Mar 2009, Vol.8(1), pp.47-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15401650 ; E-ISSN: 17469937 ; DOI: 10.1093/chinesejil/jmn042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervening in the Name of Humanity: R2P and the Power of Ideas

Hilpold, Peter

Journal of Conflict and Security Law, 2012, Vol. 17(1), pp.49-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-7954 ; E-ISSN: 1467-7962 ; DOI: 10.1093/jcsl/krr024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ortsnamenregelungen aus völkerrechtlicher und aus europarechtlicher Sicht – unter besonderer Berücksichtigung der Kärntner Ortstafelfrage

Hilpold, Peter

Juristische Blätter, 2007, Vol.129(4), pp.228-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-6912 ; E-ISSN: 1613-7639 ; DOI: 10.1007/s00503-006-1090-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hilpold, Peter
 2. Hilpold, P
 3. P. Hilpold

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...