skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Minglang xóa Tác giả/ người sáng tác: Hill, Ann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Affirmative Action in China and the U.S.: A Dialogue on Inequality and Minority Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affirmative Action in China and the U.S.: A Dialogue on Inequality and Minority Education

Zhou, Minglang, Ed ; Hill, Ann Maxwell, Ed

ISBN: 0230613349 ; ISBN: 9780230613348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ERIC (U.S. Dept. of Education)  (1)
 2. SpringerLink Book Series  (1)
 3. Dawsonera  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hill, Ann Maxwell, Ed
 2. Hill, Ann Maxwell
 3. Zhou, Minglang, Ed
 4. Zhou, Minglang
 5. Hill, Ann

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...