skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hild, F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutive model for flake graphite cast iron automotive brake discs: from macroscopic multiscale models to a 1D rheological description.(ORIGINAL ARTICLE)

Augustins, L. ; Billardon, R. ; Hild, F.

Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2016, Vol.28(4), p.1009(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-1175 ; DOI: 10.1007/s00161-015-0448-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances and Perspectives in Digital Image Correlation

Sutton, M. ; Hild, F.

Experimental Mechanics, 2015, Vol.55(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-015-9991-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of In Situ Frictional Properties of Bolted Assemblies with Digital Image Correlation

Crevoisier, J. ; Swiergiel, N. ; Champaney, L. ; Hild, F.

Experimental Mechanics, 2012, Vol.52(6), pp.561-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-011-9518-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Volume Correlation: Review of Progress and Challenges

Buljac, A. ; Jailin, C. ; Mendoza, A. ; Neggers, J. ; Taillandier-Thomas, T. ; Bouterf, A. ; Smaniotto, B. ; Hild, F. ; Roux, S.

Experimental Mechanics, 2018, Vol.58(5), pp.661-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4851 ; E-ISSN: 1741-2765 ; DOI: 10.1007/s11340-018-0390-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hild, F
  2. F. Hild
  3. Smaniotto, B
  4. Bouterf, A
  5. Augustins, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...