skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Political philosophy -- Political ideologies xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Higley, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite Power Games and Democratic Consolidation in Central and Eastern Europe [1999]

Higley, John ; Pakulski, Jan

Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 1 January 2012, Vol.37(1 (139)), pp.292-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01726404

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Elitism and Western Political Thought [2009]

Higley, John

Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 1 January 2012, Vol.37(1 (139)), pp.351-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01726404

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns [1989]

Higley, John ; Burton, Michael G.

Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 1 January 2012, Vol.37(1 (139)), pp.245-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01726404

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite and Leadership Change in Liberal Democracies [2007]

Higley, John ; Pakulski, Jan

Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 1 January 2012, Vol.37(1 (139)), pp.333-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01726404

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns

Higley, John ; Burton, Michael G.

American Sociological Review, 1 February 1989, Vol.54(1), pp.17-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite Settlements and the Taming of Politics

Higley, John ; Burton, Michael

Government and Opposition, 1 January 1998, Vol.33(1), pp.98-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...