skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, M. xóa Tác giả/ người sáng tác: Higgs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food-specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and overweight/obese adults: a moderated-mediation model.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Price, M. ; Lee, M. ; Higgs, S.

International Journal of Obesity, 2016, Vol.40(5), p.877(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565 ; DOI: 10.1038/ijo.2015.235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, M.
  2. Price
  3. Higgs, S.
  4. Price, M.
  5. Lee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...