skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Higgins, Aldemar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suspended sediment transport in the Magdalena River (Colombia, South America): Hydrologic regime, rating parameters and effective discharge variability.(Report)(Author abstract)

Higgins, Aldemar ; Restrepo, Juan Camilo ; Ortiz, Juan Carlos ; Pierini, Jorge ; Otero, Luis

International Journal of Sediment Research, 2016, Vol.31(1), p.25(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-6279 ; DOI: 10.1016/j.ijsrc.2015.04.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Elsevier (CrossRef)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. ScienceDirect (Elsevier B.V.)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ortiz, J.C.
 2. Pierini, Jorge
 3. Jorge Pierini
 4. Juan Camilo Restrepo
 5. Restrepo, Jc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...