skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hideshige Takada xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Antibiotic contamination and occurrence of antibiotic-resistant bacteria in aquatic environments of northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic contamination and occurrence of antibiotic-resistant bacteria in aquatic environments of northern Vietnam

Phan Thi Phuong Hoa; Satoshi Managaki; Norihide Nakada; Hideshige Takada; Akiko Shimizu; Duong Hong Anh; Pham Hung Viet; Satoru Suzuki

1879-1026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10600

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Norihide Nakada
  2. Akiko Shimizu
  3. Hideshige Takada
  4. Duong Hong Anh
  5. Satoru Suzuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...