skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Hadibarata, Tony xóa Tác giả/ người sáng tác: Hidayat, Topik xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decolorization of Azo, Triphenylmethane and Anthraquinone Dyes by Laccase of a Newly Isolated Armillaria sp. F022

Hadibarata, Tony ; Yusoff, Abdull ; Aris, Azmi ; Salmiati, Topik ; Hidayat, Risky ; Kristanti, Risky

Water, Air and Soil Pollution, Mar 2012, Vol.223(3), pp.1045-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0922-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Global  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Springer (CrossRef)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yusoff, Abdull
 2. Aris, A.
 3. Yusoff, A.R.M.
 4. Salmiati
 5. Kristanti, Risky

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...