skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Heyer Laurie J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics

Campbell A. Malcolm.; Heyer Laurie J

San Francisco : CSHL Press : Pearson/Benjamin Cummings, c2007. - (572.8 CAM 2007) - ISBN0805382194;ISBN9780805382198

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heyer Laurie J
  2. Campbell A. Malcolm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...