skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Heuser, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of the axillary nodal status on sentinel node mapping in breast cancer and its relevance for technical proceeding

Heuser, Thomas ; Rink, Thomas ; Weller, Esra ; Fitz, Hartmut ; Zippel, Hans-Herbert ; Kreienberg, Rolf ; Kühn, Thorsten

Breast Cancer Research and Treatment, 2001, Vol.67(2), pp.125-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6806 ; E-ISSN: 1573-7217 ; DOI: 10.1023/A:1010619223296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kühn, Thorsten
  2. Rink, Thomas
  3. Kreienberg, R.
  4. Heuser, Thomas
  5. Rink, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...