skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Herzog, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of the television licence fee? Applying the German household levy model to the United Kingdom

Ramsey, Phil ; Herzog, Christian

European Journal of Communication, August 2018, Vol.33(4), pp.430-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: 10.1177/0267323118775300

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy streams and public service media funding reforms in Germany and Finland

Herzog, Christian ; Karppinen, Kari

European Journal of Communication, August 2014, Vol.29(4), pp.416-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: 10.1177/0267323114530581

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental media policy

Herzog, Christian ; Beck, Hanno

International Journal of Digital Television, 2016, Vol.7(3), pp.315-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2040-4190

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herzog, C
  2. Herzog, Christian
  3. Ramsey, Phil
  4. Karppinen, Kari
  5. Ramsey, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...