skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Hertzum, Morten xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best entry points for structured document retrieval—Part I: Characteristics

Reid, Jane ; Lalmas, Mounia ; Finesilver, Karen ; Hertzum, Morten

Information Processing and Management, 2006, Vol.42(1), pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2005.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best entry points for structured document retrieval—Part II: Types, usage and effectiveness

Reid, Jane ; Lalmas, Mounia ; Finesilver, Karen ; Hertzum, Morten

Information Processing and Management, 2006, Vol.42(1), pp.89-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2005.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (2)
 2. ABI/INFORM Global  (2)
 3. OneFile (GALE)  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Finesilver, K
 2. Reid, Jane
 3. Lalmas, Mounia
 4. Finesilver, Karen
 5. Hertzum, Morten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...