skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Tác giả/ người sáng tác: Hersh, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relevance and Retrieval Evaluation: Perspectives from Medicine

Hersh, William

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Apr 1994, Vol.45(3), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do batch and user evaluations give the same results?

Hersh, William ; Turpin, Andrew ; Price, Susan ; Chan, Benjamin ; Kramer, Dale ; Sacherek, Lynetta ; Olson, Daniel

Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 01 July 2000, pp.17-24

ISBN: 1581132263 ; ISBN: 9781581132267 ; DOI: 10.1145/345508.345539

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging conventional assumptions of automated information retrieval with real users: Boolean searching and batch retrieval evaluations

Hersh, William ; Turpin, Andrew ; Price, Susan ; Kraemer, Dale ; Olson, Daniel ; Chan, Benjamin ; Sacherek, Lynetta

Information Processing & Management, May, 2001, Vol.37(3), p.383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hersh, William
  2. Turpin, Andrew
  3. Price, Susan
  4. Chan, Benjamin
  5. Hersh, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...