skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Herrmann, Harald xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nebulette is a powerful cytolinker organizing desmin and actin in mouse hearts

Hernandez, Daniel A ; Bennett, Christina M ; Dunina-Barkovskaya, Lyubov ; Wedig, Tatjana ; Capetanaki, Yassemi ; Herrmann, Harald ; Conover, Gloria M

Molecular biology of the cell, 01 December 2016, Vol.27(24), pp.3869-3882 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1939-4586 ; PMID: 27733623 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Vitro Assembly Kinetics of Cytoplasmic Intermediate Filaments: A Correlative Monte Carlo Simulation Study

Mücke, Norbert ; Winheim, Stefan ; Merlitz, Holger ; Buchholz, Jan ; Langowski, Jörg ; Herrmann, Harald

PLoS One, Jun 2016, p.e0157451 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0157451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attractive Interactions among Intermediate Filaments Determine Network Mechanics In Vitro

Pawelzyk, Paul ; Mücke, Norbert ; Herrmann, Harald ; Willenbacher, Norbert

PLoS One, Apr 2014, p.e93194 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Withaferin A Alters Intermediate Filament Organization, Cell Shape and Behavior

Grin, Boris ; Wedig, Tatjana ; Cleland, Megan ; Tsai, Lester ; Herrmann, Harald ; Goldman, Robert

PLoS One, Jun 2012, p.e39065 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deconstructing the Late Phase of Vimentin Assembly by Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRFM)

Winheim, Stefan ; Hieb, Aaron ; Silbermann, Marleen ; Wedig, Tatjana ; Herrmann, Harald ; Langowski, Jörg ; Mücke, Norbert

PLoS One, Apr 2011, p.e19202 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0019202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herrmann, H.
  2. Herrmann, Harald
  3. Wedig, Tatjana
  4. Mücke, Norbert
  5. Winheim, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...