skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Herrmann, Andreas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Block Copolymer Doing It All: From Selection to Self-Assembly of Semiconducting Carbon Nanotubes

Kwak, Minseok ; Gao, Jia ; Prusty, Deepak K. ; Musser, Andrew J. ; Markov, Vladimir A. ; Tombros, Nikolaos ; Stuart, Marc C.A. ; Browne, Wesley R. ; Boekema, Egbert J. ; Brinke, Gerrit ten ; Jonkman, Harry T. ; Wees, Bart J. van ; Loi, Maria A. ; Herrmann, Andreas; Gron Inst Biomolecular Sciences & Biotechnology ; Electron Microscopy ; Polymer Chemistry and Bioengineering ; Nanobiotechnology and Advanced Therapeutic Materials

Angewandte Chemie-International Edition, 2011, Vol.50(14), pp.3206-3210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1433-7851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Ambipolar Field-Effect Transistor of Random Network Carbon Nanotubes

Bisri, Satria Zulkarnaen ; Gao, Jia ; Derenskyi, Vladimir ; Gomulya, Widianta ; Iezhokin, Igor ; Gordiichuk, Pavlo ; Herrmann, Andreas ; Loi, Maria Antonietta; Zernike Institute for Advanced Materials ; Photophysics and OptoElectronics ; Physics of Organic Semiconductors ; Polymer Chemistry and Bioengineering ; Nanobiotechnology and Advanced Therapeutic Materials

Advanced materials, 2012, Vol.24(46), pp.6147-6152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0935-9648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Materialism All That Bad? Effects on Satisfaction with Material Life, Life Satisfaction, and Economic Motivation

Sirgy, M. Joseph ; Gurel-Atay, Eda ; Webb, Dave ; Cicic, Muris ; Husic-Mehmedovic, Melika ; Ekici, Ahmet ; Herrmann, Andreas ; Hegazy, Ibrahim ; Lee, Dong-Jin ; Johar, J. S

Social Indicators Research, January 2013, Vol.110(1), p.349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-011-9934-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herrmann, Andreas
  2. Gao, Jia
  3. Iezhokin, Igor
  4. Gordiichuk, Pavlo
  5. Lee, Dong-Jin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...