skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Adult xóa Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Herrán, Oscar F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vitamin B 12 serostatus in Colombian children and adult women: results from a nationally representative survey

Herrán, Oscar F ; Ward, Julia B ; Villamor, Eduardo

Public Health Nutrition, 2015, Vol.18(5), pp.836-843 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1017/S1368980014001141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La transición alimentaria y el exceso de peso en adultos evaluados con base en la Encuesta de la Situación Nutricional en Colombia, 2010

Herrán, Óscar F ; Patiño, Gonzalo A ; Castillo, Sara E. Del

Biomédica, 01 March 2016, Vol.36(1), pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-4157 ; DOI: 10.7705/biomedica.v36i1.2579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obesity prevalence in Colombian adults is increasing fastest in lower socio-economic status groups and urban residents: results from two nationally representative surveys

Kasper, Nicole M ; Herrán, Oscar F ; Villamor, Eduardo

Public Health Nutrition, 2014, Vol.17(11), pp.2398-2406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1017/S1368980013003418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity and reproducibility of two semi-quantitative alcohol frequency questionnaires for the Colombian population

Herrán, Oscar F ; Ardila, María F

Public Health Nutrition, 2006, Vol.9(6), pp.763-770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1079/PHN2005880

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and simulated validation of a food-frequency questionnaire for the Colombian population

Bautista, Leonelo E ; Herrán, Oscar F ; Pryer, Jane A

Public Health Nutrition, 2005, Vol.8(2), pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1079/PHN2004672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herrán, Oscar F
  2. Herran, Of
  3. Herrán, Oscar
  4. Villamor, Eduardo
  5. Villamor, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...