skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Herder, Eelco xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web page revisitation revisited: implications of a long-term click-stream study of browser usage

Obendorf, Hartmut ; Weinreich, Harald ; Herder, Eelco ; Mayer, Matthias

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.597-606

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240719

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive web usage mining with the navigation visualizer

Herder, Eelco ; Weinreich, Harald

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1451-1454

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056939

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weinreich, H.
  2. Herder, E.
  3. Herder, Eelco
  4. Weinreich, Harald
  5. Mayer, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...