skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Herbst, Anri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tortoises and magical trees: ethical considerations for publishing

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 03 July 2015, Vol.12(1-2), pp.viii-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2015.1130452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Audio data compression and its implications for musicology

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 December 2012, Vol.9(1), pp.viii-xii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2012.736142

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spreading words and tones: journaling a journey

Herbst, Anri

Journal of Musical Arts in Africa, 01 December 2013, Vol.10(1), pp.viii-xi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2013.863661

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opening a can of worms: a call for transformation of knowledge management

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 January 2014, Vol.11(1), pp.ix-xii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2014.1001617

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating an artistic performance: a metaphor for scholarly writing

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 December 2011, Vol.8(1), pp.vii-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2011.667201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering Mitchel Strumpf (1943-2018)

Kigozi, Benon ; Joseph, Dawn ; Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 03 July 2018, Vol.15(1-2), pp.137-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2018.1556899

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What has happened to song, dance and play in academia?

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 03 July 2017, Vol.14(1-2), pp.vii-ix [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2017.1418584

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The explosion of knowledge and the associated evils of plagiarism

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 December 2010, Vol.7(1), pp.vii-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121004.2010.622862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 December 2009, Vol.6(1), pp.vii-viii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/RMAA.2009.6.1.10.1068

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 July 2008, Vol.5(1), pp.vii-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121000809486728

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 August 2007, Vol.4(1), pp.vi-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121000709486718

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 January 2006, Vol.3(1), pp.ix-xi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121000609486705

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Herbst, Anri

Journal of the Musical Arts in Africa, 01 January 2005, Vol.2(1), pp.ix-x [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1812-1004 ; E-ISSN: 2070-626X ; DOI: 10.2989/18121000509486698

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Survey of Music Education in the Primary Schools of South Africa's Cape Peninsula

Herbst, Anri ; de Wet, Jacques ; Rijsdijk, Susan

Journal of Research in Music Education, October 2005, Vol.53(3), pp.260-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4294 ; E-ISSN: 1945-0095 ; DOI: 10.1177/002242940505300307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Lukwesa Ne Ciwa"--The Story of Lukwesa and Iciwa: Musical Storytelling of the Bemba of Zambia

Ng'Andu, Joseph ; Herbst, Anri

British Journal of Music Education, March 2004, Vol.21(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-0517 ; E-ISSN: 1469-2104 ; DOI: 10.1017/S0265051703005576

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herbst, Anri
  2. Herbst, A
  3. De Wet, J.
  4. Ng'Andu, Joseph
  5. Ngandu, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...