skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henshilwood, Christopher S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational intensity and environmental changes during the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa

Reynard, Jerome P ; Discamps, Emmanuel ; Wurz, Sarah ; van Niekerk, Karen L ; Badenhorst, Shaw ; Henshilwood, Christopher S

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 01 May 2016, Vol.449, pp.349-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-0182 ; E-ISSN: 1872-616X ; DOI: 10.1016/j.palaeo.2016.02.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Evidence for the Extensive Heat Treatment of Silcrete in the Howiesons Poort at Klipdrift Shelter (Layer PBD, 65 ka), South Africa.(Research Article)

Delagnes, Anne ; Schmidt, Patrick ; Douze, Katja ; Wurz, Sarah ; Bellot-Gurlet, Ludovic ; Conard, Nicholas J. ; Nickel, Klaus G. ; van Niekerk, Karen L. ; Henshilwood, Christopher S.

PLoS ONE, Oct 19, 2016, Vol.11(10), p.e0163874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Technology of the Early Oakhurst Lithic Techno-Complex from Klipdrift Cave, Southern Cape, South Africa

Ryano, Kokeli ; Wurz, Sarah ; Niekerk, Karen ; Henshilwood, Christopher

African Archaeological Review, 2017, Vol.34(1), pp.93-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-0338 ; E-ISSN: 1572-9842 ; DOI: 10.1007/s10437-017-9246-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klipdrift Shelter, southern Cape, South Africa: preliminary report on the Howiesons Poort layers

Henshilwood, Christopher S ; van Niekerk, Karen L ; Wurz, Sarah ; Delagnes, Anne ; Armitage, Simon J ; Rifkin, Riaan F ; Douze, Katja ; Keene, Petro ; Haaland, Magnus M ; Reynard, Jerome ; Discamps, Emmanuel ; Mienies, Samantha S

Journal of Archaeological Science, May 2014, Vol.45, pp.284-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4403 ; E-ISSN: 1095-9238 ; DOI: 10.1016/j.jas.2014.01.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Henshilwood, Christopher S
  2. van Niekerk, Kl
  3. Wurz, Sarah
  4. Henshilwood, CS
  5. Henshilwood, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...