skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Tác giả/ người sáng tác: Mark Reilly xóa Tác giả/ người sáng tác: Henry Duh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Collaborative Classroom through Shared Workspaces on Mobile Devices

Mark Reilly ; Haifeng Shen ; Paul Calder ; Henry Duh

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mark Reilly
  2. Paul Calder
  3. Henry Duh
  4. Haifeng Shen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...