skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Henry, Nathalie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mélange: space folding for visual exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry-Riche, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 20224141 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.86

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: a hybrid visualization of social networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael J

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2007, Vol.13(6), pp.1302-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 17968078 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: collaborative retrofitting for information visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(5), pp.44-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19927436 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the readability of clustered social networks using node duplication

Henr, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 18988979 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatrixExplorer: a Dual-Representation System to Explore Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2006, Vol.12(5), pp.677-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2006.160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fekete, J.-D
  2. Henry, Nathalie
  3. Fekete, Jean-Daniel
  4. Fekete, J-D
  5. Henry, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...