skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henry, Nathalie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mélange: Space Folding for Visual Exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Représentations visuelles alternatives pour les réseaux sociaux

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

Réseaux, 2008, Vol.152(6), pp.59-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0751-7971 ; E-ISSN: 1777-5809 ; ISBN: 9782746223127 ; ISBN: 2746223120 ; DOI: 10.3917/res.152.0059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Représentations visuelles alternatives pour les réseaux sociaux

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

Réseaux, 01 December 2008, Vol.26(152), pp.59-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0751-7971 ; E-ISSN: 1777-5809 ; DOI: 10.3166/Réseaux.152.59-92

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Readability of Clustered Social Networks using Node Duplication

Henry, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-1324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Computer Graphics and Applications, 2009, Vol.29(5), pp.44--57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 Years of four HCI conferences: A Visual Exploration

Henry, Nathalie ; Goodell, Howard ; Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel

International Journal of Human-Computer Interaction, 2007, Vol.23(3), pp.239-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447310701702402

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: a Hybrid Visualization of Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael J

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2007, Vol.13(6), pp.1302-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2007.70582

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: Hybrid Representation for Analyzing Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael

Arxiv ID: 0705.0599

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatLink: Enhanced Matrix Visualization for Analyzing Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

Human-Computer Interaction - INTERACT 2007, 2007, Vol.4663, pp.288-302

DOI: 10.1007/978-3-540-74800-7_24

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatrixExplorer: Un système pour l'analyse exploratoire de réseaux sociaux

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IHM 2006, 2006, pp.67-74

DOI: 10.1145/1132736.1132745

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Methodological Note on Setting-up Logging and Replay Mechanisms in InfoVis Systems

Henry, Nathalie ; Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel

BELIV'08, 05 April 2008

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology-Aware Navigation in Large Networks

Moscovich, Tomer ; Chevalier, Fanny ; Henry, Nathalie ; Pietriga, Emmanuel ; Fekete, Jean-Daniel

SIGCHI conference on Human Factors in computing systems, 2009, pp.2319--2328

DOI: 10.1145/1518701.1519056

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task taxonomy for graph visualization

Lee, Bongshin ; Plaisant, Catherine ; Sims, Cynthia ; Fekete, Jean-Daniel ; Henry, Nathalie

BELIV '06: Proceedings of the 2006 AVI workshop on BEyond time and errors, 23 May 2006, pp.1-5

DOI: 10.1145/1168149.1168168

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: Hybrid Representation for Analyzing Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating Wikipedia with the Zoomable Adjacency Matrix Explorer

Fekete, Jean-Daniel ; Elmqvist, Niklas ; Do, Thanh-Nghi ; Goodell, Howard ; Henry, Nathalie

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fekete, Jean-Daniel
 2. Henry, Nathalie
 3. Henry, N
 4. Fekete, J.-D
 5. Elmqvist, Niklas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...