skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henry, N xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Représentations visuelles alternatives pour les réseaux sociaux

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

Réseaux, 2008, Vol.152(6), pp.59-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0751-7971 ; E-ISSN: 1777-5809 ; ISBN: 9782746223127 ; ISBN: 2746223120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Readability of Clustered Social Networks using Node Duplication

Henry, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-1324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Computer Graphics and Applications, 2009, Vol.29(5), pp.44--57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20 Years of four HCI conferences: A Visual Exploration

Henry, Nathalie ; Goodell, Howard ; Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel

International Journal of Human-Computer Interaction, 2007, Vol.23(3), pp.239-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447310701702402

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: a Hybrid Visualization of Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael J

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2007, Vol.13(6), pp.1302-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2007.70582

Toàn văn sẵn có

6
Ambient cure high solids acrylic resins for automotive refinish clear coat applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient cure high solids acrylic resins for automotive refinish clear coat applications

Petit, Hélène ; Henry, Nathalie ; Krebs, Achim ; Uytterhoeven, Griet ; Jong, Feike de

Progress in Organic Coatings, 11/2001, Vol.43(1-3), pp.41-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03009440 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0300-9440(01)00220-X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient cure high solids acrylic resins for automotive refinish clear coat applications

Petit, Hélène ; Henry, Nathalie ; Krebs, Achim ; Uytterhoeven, Griet ; Jong, Feike de

Progress in Organic Coatings, 2001, Vol.43(1), pp.41-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9440 ; DOI: 10.1016/S0300-9440(01)00220-X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatrixExplorer: Un système pour l'analyse exploratoire de réseaux sociaux

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IHM 2006, 2006, pp.67-74

DOI: 10.1145/1132736.1132745

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology-Aware Navigation in Large Networks

Moscovich, Tomer ; Chevalier, Fanny ; Henry, Nathalie ; Pietriga, Emmanuel ; Fekete, Jean-Daniel

SIGCHI conference on Human Factors in computing systems, 2009, pp.2319--2328

DOI: 10.1145/1518701.1519056

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task taxonomy for graph visualization

Lee, Bongshin ; Plaisant, Catherine ; Sims, Cynthia ; Fekete, Jean-Daniel ; Henry, Nathalie

BELIV '06: Proceedings of the 2006 AVI workshop on BEyond time and errors, 23 May 2006, pp.1-5

DOI: 10.1145/1168149.1168168

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Henry, N
  2. Henry, Nathalie
  3. Fekete, Jean-Daniel
  4. Fekete, J.-D
  5. Fekete, J-D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...