skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Australian Journal of International Affairs xóa Tất cả các phiên bản Foreign Policy xóa Tất cả các phiên bản Henry, Iain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unintended consequences: an examination of Australia's 'historic policy shift' on East Timor

Henry, Iain

Australian Journal of International Affairs, 01 January 2014, Vol.68(1), pp.52-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2013.803032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Henry, Iain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...