skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Henrard, Kristin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Protection in Post-Apartheid South Africa: Human Rights, Minority Rights, and Self-Determination (Book Review)

Van Kessel, Ineke

African Studies Review, 1 September 2004, Vol.47(2), pp.190-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; E-ISSN: 15552462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in Europe. European Minorities and Languages (Book Review)

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2002, Vol.9(1), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

EC Law and Minority Language Policy; Culture, Citizenship and Fundamental Rights (Book Review)

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2003, Vol.10(2), pp.171-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operationalizing the Right of Indigenous Peoples to Self-Determination (Book Review)

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2001, Vol.8(1), pp.84-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in Europe: A fragmented regime?

Henrard, Kristin

Common Market Law Review, Vol.46(6), pp.2152-2154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01650750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Concept of Minority in International Law: A Critical Study of the Vital Elements

Henrard, Kristin

Netherlands International Law Review, 2002, Vol.49(3), pp.408-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-070X ; E-ISSN: 1741-6191 ; DOI: 10.1017/S0165070X00000619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Human Rights Law Journal, edited by Christof Heyns and Frans Viljoen, Juta Law, Kenwyn (Cape Town), ISBN 1609-073X, Volume 1, Issue 1, 2001, Bi-annual (appears in March and October), R 275,00

Henrard, Kristin

Leiden Journal of International Law, Vol.14(3), pp.695-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156501210358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Banton, Michael ; Ronen, Dov ; Brar, J. S. ; Henrard, Kristin ; Bremmer, Ian ; Smith, David A. ; Carment, David ; Prasad, L. M.

Nationalism and Ethnic Politics, 01 September 1997, Vol.3(3), p.111-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537119708428513

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (2)
 3. 2002đến2002  (2)
 4. 2003đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Henrard, Kristin
 2. Brar, J. S
 3. Varennes, F
 4. Van Kessel, Ineke
 5. Smith, David A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...