skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: Henrard, Kristin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Minority protection in post-apartheid South Africa human rights, minority rights, and self-determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority protection in post-apartheid South Africa human rights, minority rights, and self-determination

Henrard, Kristin

ISBN10: 0275973530 ; ISBN13: 9780275973537 ; E-ISBN10: 0313012148 ; E-ISBN13: 9780313012143

Toàn văn không sẵn có

2
The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation: Studies in international minority and group rights 6.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation: Studies in international minority and group rights 6.

Kristin Henrard

ISBN10: 9004244328 ; ISBN13: 9789004244320 ; E-ISBN10: 9004244743 ; E-ISBN13: 9789004244740

Toàn văn không sẵn có

3
Equal rights versus special rights? : minority protection and the prohibition of discrimination.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal rights versus special rights? : minority protection and the prohibition of discrimination.

Henrard, Kristin; European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities

ISBN: 978-92-79-06382-4

Toàn văn sẵn có

4
Double Standards Pertaining to Minority Protection: Studies in International Minority and Group Rights 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double Standards Pertaining to Minority Protection: Studies in International Minority and Group Rights 1

Kristin Henrard

ISBN10: 9004185798 ; ISBN13: 9789004185791 ; E-ISBN10: 9004189718 ; E-ISBN13: 9789004189713

Toàn văn không sẵn có

5
Synergies in Minority Protection: European and International Law Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergies in Minority Protection: European and International Law Perspectives

Henrard, Kristin ; Dunbar, Robert;

ISBN: 9780521864831 ; ISBN: 0521864836 ; E-ISBN: 9780511575372 ; E-ISBN: 0511575378 ; DOI: 10.1017/CBO9780511575372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...