skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henrard, Kristin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education and Multiculturalism: The Contribution of Minority Rights?

Henrard

International Journal on Minority and Group Rights, 2000, Vol.7(4), pp.393-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718110020908106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Minority protection in post-apartheid South Africa human rights, minority rights, and self-determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority protection in post-apartheid South Africa human rights, minority rights, and self-determination

Henrard, Kristin

ISBN10: 0275973530 ; ISBN13: 9780275973537 ; E-ISBN10: 0313012148 ; E-ISBN13: 9780313012143

Toàn văn không sẵn có

3
The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation: Studies in international minority and group rights 6.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation: Studies in international minority and group rights 6.

Kristin Henrard

ISBN10: 9004244328 ; ISBN13: 9789004244320 ; E-ISBN10: 9004244743 ; E-ISBN13: 9789004244740

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Potential (Contribution) of Multi-Disciplinary Legal Research for the Analysis of Minorities’ Rights

Henrard, Kristin

Erasmus Law Review, 2015, Vol.2015(3), pp.111-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2210-2671

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Potential (Contribution) of Multi-Disciplinary Legal Research for the Analysis of Minorities’ Rights

Henrard, Kristin; Erasmus School of Law

Erasmus Law Review, 2015, Vol.8(3), pp.111-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2210-2671

Toàn văn sẵn có

6
Equal rights versus special rights? : minority protection and the prohibition of discrimination.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal rights versus special rights? : minority protection and the prohibition of discrimination.

Henrard, Kristin; European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities

ISBN: 978-92-79-06382-4

Toàn văn sẵn có

7
Double Standards Pertaining to Minority Protection: Studies in International Minority and Group Rights 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double Standards Pertaining to Minority Protection: Studies in International Minority and Group Rights 1

Kristin Henrard

ISBN10: 9004185798 ; ISBN13: 9789004185791 ; E-ISBN10: 9004189718 ; E-ISBN13: 9789004189713

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N.N. Shuibhne, EC Law and Minority Language Policy; Culture, Citizenship and Fundamental Rights

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2004, Vol.10(2), pp.171-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181104322784853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charting the Gradual Emergence of a More Robust Level of Minority Protection: Minority Specific Instruments and the European Union

Henrard, Kristin

Netherlands Quarterly of Human Rights, December 2004, Vol.22(4), pp.559-584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/016934410402200403

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minorities and Socio-economic Participation: The Two Pillars of Minority Protection Revisited

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, December 2009, Vol.16(4), pp.549-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115_016_04-05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and the Administration of Justice: The International Framework

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2000, Vol.7(2), pp.75-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Foreword
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreword

Henrard, Kristin ; Dunbar, Robert

Synergies in Minority Protection : European and International Law Perspectives, pp.vii-viii

Online ISBN: 9780511575372 ; Hardback ISBN: 9780521864831 ; DOI: 10.1017/CBO9780511575372.001

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Minorities Through the Equality Provisions in the UN Human Rights Treaties: The UN Treaty Bodies

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2007, Vol.14(F0020002), pp.141-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Minorities Through the Equality Provisions in the UN Human Rights Treaties: The UN Treaty Bodies

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2007, Vol.14(2-3), pp.141-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/138548707X208791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Building Blocks for an Emerging Regime for the Protection of a Controversial Case of Cultural Diversity: The Roma

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2004, Vol.10(3), pp.183-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/1571811031310693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Participation', 'Representation' and 'Autonomy' in the Lund Recommendations and their Reflections in the Supervision of the FCNM and Several Human Rights Conventions

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2005, Vol.12(2-3), pp.133-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181105774740606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Participation', 'Representation' and 'Autonomy' in the Lund Recommendations and their Reflections in the Supervision of the FCNM and Several Human Rights Conventions

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2005, Vol.12(F0020002), pp.133-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

18
N.N. Shuibhne, EC Law and Minority Language Policy; Culture, Citizenship and Fundamental Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N.N. Shuibhne, EC Law and Minority Language Policy; Culture, Citizenship and Fundamental Rights

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2004, Vol.10(2), pp.171-175 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181104322784853

Toàn văn sẵn có

19
The Protection of Minorities Through the Equality Provisions in the UN Human Rights Treaties: The UN Treaty Bodies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Minorities Through the Equality Provisions in the UN Human Rights Treaties: The UN Treaty Bodies

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2007, Vol.14(2-3), pp.141-180 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/138548707X208791

Toàn văn sẵn có

20
'Participation', 'Representation' and 'Autonomy' in the Lund Recommendations and their Reflections in the Supervision of the FCNM and Several Human Rights Conventions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Participation', 'Representation' and 'Autonomy' in the Lund Recommendations and their Reflections in the Supervision of the FCNM and Several Human Rights Conventions

Henrard, Kristin

International Journal on Minority and Group Rights, 2005, Vol.12(2-3), pp.133-168 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181105774740606

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (5)
 2. 2001đến2002  (9)
 3. 2003đến2004  (9)
 4. 2005đến2008  (9)
 5. Sau 2008  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Henrard, Kristin
 2. Henrard, K.
 3. Kristin Henrard
 4. Erasmus School of Law
 5. Dunbar, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...