skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Hendriks, Carolyn M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Politics of Public Deliberation : Citizen Engagement and Interest Advocacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Public Deliberation : Citizen Engagement and Interest Advocacy

Hendriks, Carolyn M.

E-ISBN: 9780230347564 E-ISBN: 0230347568 DOI: 10.1057/9780230347564 ISBN: 9780230243484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Palgrave Connect  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. SpringerLink Books  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...