skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Tác giả/ người sáng tác: Hemelsoet, Elias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Right to Education for All: The Meaning of Equal Educational Opportunities

Hemelsoet, Elias

The International Journal of Children's Rights, 2012, Vol.20(4), pp.523-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-5568 ; E-ISSN: 1571-8182 ; DOI: 10.1163/157181812X637109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Brill Academic Publishers  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hemelsoet, Elias
  2. Hemelsoet, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...