skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Navigation xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Heller, Florian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

NavigaTone: Seamlessly Embedding Navigation Cues in Mobile Music Listening

Heller, Florian ; Schöning, Johannes

Proceedings of the 2018 CHI Conference on human factors in computing systems, 21 April 2018, pp.1-7

ISBN: 9781450356206 ; ISBN: 1450356206 ; DOI: 10.1145/3173574.3174211

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AudioScope: Smartphones as Directional Microphones in Mobile Audio Augmented Reality Systems

Heller, Florian ; Borchers, Jan

Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on human factors in computing systems, 18 April 2015, pp.949-952

ISBN: 9781450331456 ; ISBN: 1450331459 ; DOI: 10.1145/2702123.2702159

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heller, F.
  2. Heller, Florian
  3. Borchers, Jan
  4. Borchers, J.
  5. Schöning, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...