skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Organizational Behavior xóa Tác giả/ người sáng tác: Heller, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding daily citizenship behaviors: A social comparison perspective

Spence, Jeffrey ; Ferris, D ; Brown, Douglas ; Heller, Daniel

Journal of Organizational Behavior, May 2011, p.547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The confounding role of personality and trait affectivity in the relationship between job and life satisfaction

Heller, Daniel ; Judge, Timothy A. ; Watson, David

Journal of Organizational Behavior, Nov, 2002, Vol.23(7), p.815(835) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...