skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Hindawi Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Helena Strömberg xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developers as Users: Exploring the Experiences of Using a New Theoretical Method for Usability Assessment

Bligård, Lars-Ola ; Strömberg, Helena ; Karlsson, MariAnne; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human-Computer Interaction, 2017, Vol.2017, 13 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2017/6131575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Helena Strömberg
  2. Lars-Ola Bligård
  3. Bligård, Lars-Ola
  4. Strã¶Mberg, Helena
  5. Karlsson, MariAnne

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...