skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Helder, Wim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_08_BC5

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208095

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_05_BC5

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208092

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_06_BC5

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_05_BC5

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208092

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_04_BC4

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208091

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_03_BC4

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208090

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_02_BC5

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208089

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_01_BC1

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208088

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_04MULC

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_05MULC

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_06MULC

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_07MULC

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_08MULC

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_01_BC1

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core CD86_02_BC5

Omex Project Members ; Helder, Wim

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_08MULC

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208104

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_07MULC

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208103

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_06MULC

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208102

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_05MULC

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208101

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals of sediment core PLG95B_04MULC

OMEX Project Members ; Helder, Wim

DOI: 10.1594/PANGAEA.208100

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...