skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến1994 xóa Tác giả/ người sáng tác: Held, Martin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On the Computational Geometry of Pocket Machining
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Computational Geometry of Pocket Machining

Held, Martin; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540474135 ; ISBN: 3540474137 ; DOI: 10.1007/3-540-54103-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HathiTrust Digital Library  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Held, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...