skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Heffron, Fred xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accurate prediction of secreted substrates and identification of a conserved putative secretion signal for type III secretion systems.(Report)

Samudrala, Ram ; Heffron, Fred ; Mcdermott, Jason E.

PLoS Pathogens, April, 2009, Vol.5(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinated regulation of virulence during systemic infection of Salmonella enterica serovar Typhimurium.(Report)

Yoon, Hyunjin ; Mcdermott, Jason E. ; Porwollik, Steffen ; Mcclelland, Michael ; Heffron, Fred

PLoS Pathogens, Feb, 2009, Vol.5(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Systems-Level Analysis of Hfq and SmpB Deletion Mutants in Salmonella: Implications for Virulence and Global Protein Translation

Ansong, Charles ; Yoon, Hyunjin ; Porwollik, Steffen ; Mottaz-Brewer, Heather ; Petritis, Brianne ; Jaitly, Navdeep ; Adkins, Joshua ; Mcclelland, Michael ; Heffron, Fred ; Smith, Richard

PLoS One, Mar 2009, Vol.4(3), p.e4809 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0004809

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...