skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Hechter, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Rationality

Hechter, Michael

Studies in Comparative International Development, 2000, Vol.35(1), pp.3-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-3606 ; E-ISSN: 1936-6167 ; DOI: 10.1007/BF02687448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism redux -- Nationalism: Five Roads to Modernity by Liah Greenfeld

Hechter, Michael

Contemporary Sociology, Vol.22(4), p.502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism / Community of Citizens: On the Modern Idea of Nationality

Hechter, Michael

Contemporary Sociology, Vol.28(5), pp.589-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alien Rule and Its Discontents

Hechter, Michael

American Behavioral Scientist, November 2009, Vol.53(3), pp.289-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209338794

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The differential demand for indirect rule: evidence from the North Caucasus

Siroky, Davids. ; Dzutsev, Valeriy ; Hechter, Michael

Post-Soviet Affairs, 01 May 2013, Vol.29(3), p.268-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1060-586X ; E-ISSN: 1938-2855 ; DOI: 10.1080/1060586X.2013.788877

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containing Nationalism

Hutchinson, John

The British Journal of Sociology, Vol.52(4), pp.718-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containing Nationalism (Book Review)

Torpey, John

Contemporary Sociology, 1 May 2001, Vol.30(3), pp.287-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containing Nationalism (Book Review)

Hardin, Russell

The American Political Science Review, 1 December 2001, Vol.95(4), pp.979-980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containing Nationalism (Book Review)

Laitin, David D.

American Journal of Sociology, November 2000, Vol.106(3), pp.824-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/318971

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containing Nationalism

Ikenberry, G

Foreign Affairs, Vol.79(5), pp.130-131

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20049899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Class to Culture 1

Hechter, Michael

American Journal of Sociology, September 2004, Vol.110(2), pp.400-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/421357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimacy in the Modern World

Hechter, Michael

American Behavioral Scientist, November 2009, Vol.53(3), pp.279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209338793

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOCIOLOGICAL RATIONAL CHOICE THEORY

Hechter, Michael ; Kanazawa, Satoshi

Annual Review of Sociology, 1997, Vol.23, pp.191-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03600572

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1998  (1)
 3. 1999đến1999  (1)
 4. 2000đến2001  (6)
 5. Sau 2001  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hechter, Michael
 2. Hechter, M
 3. Ikenberry, G
 4. Ikenberry, Gj
 5. Siroky, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...