skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Heath, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Embeddedness and Economic Integration: Is Diversity or Homogeneity Associated with Better Employment Outcomes?

Demireva, Neli ; Heath, Anthony

Social Inclusion, 2017, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21832803 ; DOI: 10.17645/si.v5i1.825

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Socio-Economic Integration of Ethnic Minorities

Li, Yaojun ; Heath, Anthony

Social Inclusion, 2017, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21832803 ; DOI: 10.17645/si.v5i1.943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...