skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: He, Yun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skip Mode Coding for Nonsquare Prediction Blocks

Yuan, Yuan ; Zheng, Xiaozhen ; He, Yun

Journal of Signal Processing Systems, 2015, Vol.81(3), pp.425-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-014-0966-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Power Motion Estimation Design Based on Non-Uniform Pixel Truncation

Rong, Yaocheng ; Yu, Quanhe ; An, Da ; He, Yun

Journal of Signal Processing Systems, 2015, Vol.80(2), pp.137-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-013-0850-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bandwidth Optimized and High Performance Interpolation Architecture in Motion Compensation for H.264/AVC HDTV Decoder

Li, Yu ; He, Yun

Journal of Signal Processing Systems, 2008, Vol.52(2), pp.111-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-007-0124-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localized Video Coding

Chen, Junyou ; Cao, Xiaoran ; Wang, Dadong ; Wang, Liqiang ; Niu, Benben ; Yu, Quanhe ; Zheng, Jianhua ; He, Yun

Journal of Signal Processing Systems, 2019, Vol.91(6), pp.641-649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-018-1366-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel MBAFF Scheme of AVS

Chen, Jian-Wen ; Li, Guo-Ping ; He, Yun

Journal of Computer Science and Technology, 2006, Vol.21(3), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-006-0323-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. He, Yun
  2. He, Y
  3. Yu, Q.
  4. Yu, Quanhe
  5. Yu, Qh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...