skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: He, L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing network availability

Harman, B ; Burness, L ; Corliano, G ; Murgu, A ; El-Moussa, F

BT Technology Journal, Apr 2006, Vol.24(2), p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0040-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Genetic Algorithms for Telecommunications Network Back-Up Routeing

He, L ; Mort, N

BT Technology Journal, 2000, Vol.18(4), pp.42-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1026702624501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of Web Services Security

Kearney, P ; Chapman, J ; Edwards, N ; Gifford, M

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(1), pp.27-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000015493.00504.3c

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Evolutionary Design Algorithm for Ring-based SDH optical core networks

Botham, C ; O'Shea, C

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(1), pp.135-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000015503.09815.48

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...