skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Cooperate, or Not to Cooperate: Assessing Payoffs of the Belt and Road Initiative for India

Hazarika, Obja

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Dec 2018, Vol.4(3), pp.989-1022,XI-XII [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hazarika, Obja
  2. Hazarika, O.B.
  3. Obja Borah Hazarika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...