skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hazans, Mihails xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Explains Prevalence of Informal Employment in European Countries: The Role of Labor Institutions, Governance, Immigrants, and Growth

Hazans, Mihails

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informal Workers across Europe: Evidence from 30 European Countries

Hazans, Mihails

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
EU labour migration in troubled times: skills mismatch, return and policy responses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU labour migration in troubled times: skills mismatch, return and policy responses

Béla Galgóczi/Janine Leschke/Andrew Watt

E-ISBN 9781409434504 ; E-ISBN 9781409434511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hazans, Mihails
  2. Watt, Mr Andrew
  3. Leschke, Janine
  4. Galgóczi, Béla
  5. Béla Galgóczi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...