skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Trước1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Hayes, P C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-analysis of value of propanolol in prevention of variceal haemorrhage

Hayes, Peter C. ; Davis, Jill M. ; Lewis, John A. ; Bouchier, Ian A. D.

The Lancet, July 21, 1990, Vol.336(8708), p.153(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Davis, J M
  2. Bouchier, Iad
  3. Lewis, J A
  4. Davis, Jill M.
  5. Hayes, PC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...