skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Nhan đề tạp chí: The Electronic Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Hawkins, Nick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on the use and development of a broad range of e-books in higher education and their use in supporting virtual learning environments

Mcclelland, Robert J ; Hawkins, Nick

The Electronic Library, 01 January 2006, Vol.24(1), pp.68-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470610649254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcclelland, Robert
  2. Mcclelland, Robert J.
  3. Hawkins, Nick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...